The 69 Eyes
Zoom, Frankfurt, Germany

24th November 2019

01 - The Zoom

02 - The Zoom

03 - The stage

04 - Achim & Salina

05 - Salina & Nr-19

06 - The show begins

07 - The show begins

08 - The 69 Eyes live

09 - Jurky 69 & Bazie

10 - The singer Jurky 69

11 - The singer Jurky 69

12 - The singer Jurky 69

13 - The 69 Eyes live

14 - Jurky 69 & Bazie

15 - Bazie (lead guitar)

16 - Bazie (lead guitar)

17 - Jurky 69 & Bazie

18 - The 69 Eyes live

19 - The 69 Eyes live

20 - Archzie (bass guitar)

21 - Jurky 69 & Archzie

22 - Jurky 69 & Archzie

23 - Archzie & Timo-Timo (rhythm guitar)

24 - Bazie

25 - Jurky 69

26 - The 69 Eyes live

27 - The 69 Eyes live

28 - Jurky 69

29 - The 69 Eyes live

30 - The 69 Eyes live

31 - The 69 Eyes live

32 - The 69 Eyes live

33 - The 69 Eyes live

34 - The 69 Eyes live

35 - The 69 Eyes live

36 - The 69 Eyes live

37 - Timo-Timo & Bazie

38 - Jurky 69 & Bazie

39 - The 69 Eyes live

40 - Jurky 69 & Bazie

41 - Archzie

42 - The 69 Eyes live

43 - The 69 Eyes live

44 - The fans

45 - The 69 Eyes live

46 - The 69 Eyes live

47 - The 69 Eyes live

48 - The 69 Eyes live

49 - Last song

50 - Nr-19 @ Salina & Bazie (lead guitarist The 69 Eyes)

51 - Achim @ Salina & Bazie (lead guitarist The 69 Eyes)

 

Back to list