D:A:D
Batschkapp, Frankfurt

1st May 2014


001 - New Batschkapp music hall
002 - Smalltalk with Stephan Weidner
003 - Stephan (from Böhse Onkelz) & Nr-19
004 - Waiting for D-A-D
005 - The stage
006 - D-A-D performing the Intro
007 - D-A-D live
008 - D-A-D live
009 - D-A-D live
010 - Jacob Binzer
011 - Stig Pedersen
012 - Laust Sonne
013 - Jesper Binzer
014 - Stig Pedersen
015 - Stig Pedersen
016 - Jesper Binzer
017 - D-A-D live
018 - D-A-D live
019 - Stig Pedersen
020 - Jesper & Stig
021 - D-A-D live
022 - Jacob's guitar solo
023 - Stig's torpedo bass guitar
024 - Jesper Binzer
025 - D-A-D live
026 - D-A-D live
027 - D-A-D live
028 - D-A-D live
029 - Jesper & Stig
030 - D-A-D live
031 - Stig & Jesper
032 - Stig Pedersen
033 - D-A-D live
034 - Jacob Binzer
035 - Laust & Stig
036 - D-A-D live
037 - D-A-D live
038 - Frontman Jesper Binzer
039 - Jesper Binzer
040 - The Binzer brothers
041 - Second break
042 - D-A-D leaving stage
043 - D-A-D live
044 - Stig Pedersen
045 - D-A-D live
046 - The Binzer brothers
047 - D-A-D live
048 - D-A-D live

 

Back to list